Kannan, skiss
Kalken, skiss
Oblatasken, skiss
Patén, skiss uppifrån
Patén, skiss från sidan
Drivning
Drivning
Drivning av skål
Drivning av kannans överdel
Drivning av kannans överdel, mot beck
Finplanering av kannans överdel
Dekor och stöd, kannan
Arbetsbänken
Filning av smådelar
Lödning av kannan
Lödning av kalken
Multrå kyrka
Nattvarden

Arbetsprocessen med nattvardsservisen          


En dag på vårvintern 2011 fick jag,  silversmed Sigbritt Mann en förfrågan om att lämna in skissförslag på en helt ny nattvardsservis till Multrå kyrka utanför Sollefteå.

Andra silversmeder skulle också tillfrågas. Inga begränsningar fanns vad gällde formgivningen, det bästa förslaget skulle få uppdraget. I juni samma år beslutades att beställningen skulle gå till mig. Det ansågs att förslaget var vackert och annorlunda och att det passade i denna ljusa landsortskyrka. Servisen invigdes med mässa och nattvard den 6:e maj 2012.


Alla arbetsmoment utfördes för hand av mig i min smedja i Salsåker.